Dilluns, 8 De Març De 2021
C/ Frederic Ribó, 8 Peramola, 
Peramola - 25790
Telèfon: Tel. : 973.470.263 Fax: Fax: 973.470.797

21/03
2009

PUNT D'INFORMACIÓ CADASTRAL (PIC)


Foto

              
Descripció   Mitjançant resolució de la Direcció General de Cadastre de 29 de març de 2005, va aprovar-se el règim d'establiment i funcionament dels Punts d'Informació Cadastral (PIC), amb l'objectiu d'apropar a tota la ciutadania que no disposin de certificat d'usuari/ària, els serveis de l'Oficina Virtual del Cadastre (http://ovc.catastro.meh.es/).   Aquest Ajuntament ha assumit la prestació d’aquests serveis a la ciutadania i disposa de l'esmentat servei PIC, mitjançant el qual qualsevol contribuent pot sol·licitar certificació cadastral al voltant dels seus béns immobles, en l'àmbit de tot el territori nacional, excepte País Basc i Navarra.   La informació a la que s’accedeix pot ser a dades protegides i les de lliure accés. - dades cadastrals
- cartografia cadastral
- titularitat
- valor cadastral
D’aquestes dades es poden obtenir certificacions cadastrals: -certificació alfanumèrica dels béns d’un titular cadastral de dades protegides, relativa a immobles de la seva titularitat. -certificació descriptiva i gràfica d’un bé immoble per a titulars cadastrals de dades protegides, relativa a immobles de la seva titularitat. - Certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de NO figurar com a titular cadastral, relativa al propi sol·licitant.     Qui ho pot demanar?   Dades NO protegides: Accés lliure per a la consulta de dades cadastrals no protegides que consten a la Base de Dades Nacional del Cadastre.   Dades protegides: Pel que fa al servei de consulta i certificació electrònica de dades cadastrals protegides, d’acord a la Llei 15/1999 de protecció de dades personals, únicament podran accedir a aquest tipus d’informació els titulars i els seus representants, degudament autoritzats. Per a aquest efecte caldrà que: - Si el/la sol·licitant és el/la titular del certificat, cal aportar el DNI original. - Si no ho és, haurà de portar el seu DNI, l'autorització expressa del/la titular (model que es facilitarà des d’aquest PIC) i la fotocòpia del DNI de la persona que autoritza. - En cas de persones jurídiques, cal el DNI de la representació legal i la documentació acreditativa de la representació o acreditació amb què s'actuï. - En cas que el titular cadastral sigui difunt, el sol·licitant haurà d'acreditar documentalment la seva relació directa amb l'esmentat bé. Aquets certificats telemàtics produiran idèntics efectes que els expedits pels Òrgans de la Direcció del Cadastre General.   Es consideren dades protegides el nom, cognoms, raó social, codi d’identificació i domicili de qui figuri inscrit al cadastre immobiliari com a titular, així com el valor cadastral dels immobles.   Com?   La sol·licitud de dades protegides s’haurà de fer de manera presencial, per part del titular cadastral o el seu representant, degudament acreditat, mitjançant petició que s'emplena en el mateix moment que s'entrega la documentació sol·licitada.   Quan?   Durant tot l'any.   Preu   Gratuït.   Informació addicional   A més de la informació que els ciutadans podeu obtenir al Punt d’Informació Cadastral, a través d’Internet i per telèfon la Direcció General del Cadastre ofereix les següents prestacions:   -La pàgina corporativa del cadastre www.catastro.meh.es incorpora tota la informació de caràcter general per als agents i ciutadans que demanden informació cadastral. A més del subministrament d'informació, hi ha els formularis necessaris per a la presentació de declaracions, petició i venda d'informació i altres funcions.   -L’Oficina Virtual del Cadastre (OVC), http://ovc.catastro.meh.es/, és la finestreta telemàtica de la Direcció General del Cadastre per a l'atenció a l'usuari mitjançant la qual els ciutadans poden realitzar consultes, obtenir certificats i realitzar algunes de les gestions que realitzaven a les Gerències del Cadastre. L'OVC proporciona els següents serveis cadastrals als usuaris:   Als titulars cadastrals amb certificat electrònic: -Consulta de dades i obtenció de certificats cadastrals telemàtics. -Gestió de certificats obtinguts pels titulars. -Accés a consultes i certificats telemàtics realitzats per tercers.   Mitjançant l’accés lliure: -Comprovació de certificats cadastrals telemàtics. -Consulta de dades cadastrals no protegides (les que no fan referència al titular ni al valor cadastral).   - Per via telefònica: trucant a la línia directa del Cadastre (902 37 36 35) es presten els següents serveis: -Informació cadastral de caràcter general i particular de la base de dades del Cadastre: horaris, tràmits, declaracions cadastrals, dades individualitzades, estat tramitació expedients... -Cita prèvia a les oficines de la Gerència a Lleida ciutat, per una atenció personalitzada sense esperes -Gestió de compromisos de la Carta de Serveis de la Direcció General del Cadastre -Queixes i suggeriments per millorar el servei donat    


Informació addicional :


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web